Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden JoyoflightYoga

Artikel 1 De overeenkomst

1.1) De overeenkomst komt tot stand door het afgeven/toesturen van het inschrijfformulier aan JoyoflightYoga.
1.2) Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer.
1.3) Elke cursist is verplicht lichamelijke klachten onmiddellijk te melden aan de docent. Deelneming is alleen mogelijk indien uw gezondheid geen belemmering vormt. Neem bij twijfel contact op met uw huisarts.
1.4) Deelname aan één van de lessen betekent akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 2 Betaling

2.1) De deelnemer dient het verschuldigde lesgeld voor het begin van de maand te betalen middels overschrijving naar het ING bankrekeningnummer NL96INGB0006237332 ten name van T.S.P. Orsel ovv JoyoflightYoga.
2.2) Bij niet of niet-tijdige betaling heeft JoyoflightYoga het recht om op de deelnemer de invorderingskosten en incassokosten te verhalen.
2.3) Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.
2.4) Bij een jaarabonnement dient het verschuldigde bedrag in één keer overgemaakt te worden.
2.5) De tarieven zijn gebaseerd op 41 lesweken. Tijdens de schoolvakanties is de yogastudio gesloten, met uitzondering van de zomervakantie. Er is een zomersluiting van 5 weken. Deze weken vallen buiten de berekende lessen en kunnen niet ingehaald worden. In augustus ben je geen lesgeld verschuldigd, in verband met de zomersluiting.
2.6) Feestdagen die buiten de schoolvakanties vallen, kunnen op een later tijdstip ingehaald worden

Artikel 3 Uitsluiting

3.1) JoyoflightYoga heeft het recht deelname van de aangemelde deelnemer aan een les te weigeren, indien de deelnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
3.2) JoyoflightYoga heeft het recht de toegang van de lessen, zonder opgave van reden, van de deelnemer te weigeren.

Artikel 4 Gemiste lessen

4.1) Gemiste lessen kunnen in overleg op een ander gewenst tijdstip worden ingehaald.
4.2) Er vindt geen restitutie plaats bij gemiste lessen door vakantie, ziekte of andere redenen.
4.3) Bij langdurige ziekte kunt u contact opnemen met JoyoflightYoga zodat een betalingsregeling getroffen kan worden.

Artikel 5 Annulering door JoyoflightYoga

5.1) JoyoflightYoga heeft het recht zonder opgave van redenen les en/of leslocatie te wijzigen.
5.2) JoyoflightYoga heeft het recht zonder opgave van redenen de les te annuleren of deelname van de deelnemer te weigeren.

Artikel 6 Wijzigingen

6.1) JoyoflightYoga behoudt zich de vrijheid voor de Algemene voorwaarden en de lestijden, locatie en data te allen tijde te wijzigen. U wordt via de website van alle wijzingen op de hoogte gehouden.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1) JoyoflightYoga verplicht zich de gegeven opdracht naar inzicht en vermogen uit te voeren.
7.2) JoyoflightYoga is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na les.

Artikel 8 Toepasselijkheid en geschillen

8.1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met JoyoflightYoga betreffende deelname aan lessen of houden van cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord.
8.2) Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door JoyoflightYoga
8.3) Geschillen voortvloeiend uit de overeenkomsten waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats of omgeving van de vestiging van JoyoflightYoga behoudens hogere voorziening.

Artikel 9 Tijdelijk stopzetten abonnement

9.1) Het is mogelijk om je abonnement maximaal twee maanden per lesjaar (september t/m juli) bij ons stop te zetten, dit dien je een maand van te voren bij ons aan te geven.
9.2) Mocht er voor een specifieke les een wachtlijst zijn, dan vervalt je plek voor deze les.
9.3) Na deze twee maanden ben je weer verplicht om abonnementsgeld te betalen.

Artikel 10  Opzeggen

10.1) Je kan elk moment opzeggen. Je opzegging gaat dan in per de 1e van de eerstvolgende maand. Er kan geen restitutie van het lesgeld plaatsvinden. Het opzeggen geschiedt schriftelijk per email of post, waarna je een bevestiging van ons ontvangt. Geen bevestiging ontvangen? Neem dan snel contact op met JoyoflightYoga.
10.2) Na de opgezegde datum is het niet meer mogelijk om eventueel gemiste lessen in te halen.